พระเจ้าอชาตศัตรู ผู้พลั้งพลาดเพราะเพื่อนพาล

อชาตศัตรู
อชาตศัตรู

พระเจ้า อชาตศัตรู ผู้พลั้งพลาดเพราะเพื่อนพาล

ชีวิตของกษัตริย์แห่งสมัยพุทธกาลนามว่า “ พระเจ้า อชาตศัตรู ” ที่พลั้งพลาดก่อกรรมทำเข็ญอันหนักหนา เพราะหลงเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตต์นั้น น่าจะเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของสุภาษิตบทที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” ได้อย่างชัดเจน

“พระเจ้าอชาตศัตรู” เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารและพระนางเวเทหิ เมื่อครั้งที่พระนางเวเทหิทรงครรภ์ ทรงมีอาการแพ้ท้องอยากเสวยพระโลหิตของพระสวามีเป็นกำลัง อาการแพ้ท้องอย่างประหลาดในครั้งนั้น โหรหลวงได้มีคำทำนายว่า ทารกที่เกิดมาจะปลงพระชนม์พระราชบิดาเพื่อแย่งชิงราชสมบัติในอนาคต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบดังนั้นจึงตั้งชื่อให้พระราชโอรสว่า “อชาตศัตรู” (แปลว่า “ผู้มิได้เกิดมาเป็นศัตรู”) แม้ว่าจะมีคำทำนายเช่นนั้น แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงรักใคร่เลี้ยงดูพระราชโอรสเป็นอย่างดี

ในช่วงเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้เสด็จเผยแผ่พุทธศาสนาจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนทุกแว่นแคว้น พระเจ้าพิมพิสารเองก็เป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา และประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ รวมทั้งปวารณาตนช่วยเหลือทะนุบำรุงพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง

แม้พระพุทธเจ้าจะทรงเมตตาสั่งสอนพระธรรมแก่เหล่าสาวกอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน แต่พระเทวทัตต์ภิกษุ ซึ่งแต่เดิมเป็นเจ้าชายจากตระกูลศากยวงศ์ ที่เป็นพระญาติสนิทของพระพุทธเจ้ากลับมีความคิดกระด้างกระเดื่อง มีจิตใจมักใหญ่ใฝ่สูง ต้องการลาภยศสรรเสริญทัดเทียมกับพระศาสดา พระเทวทัตต์จึงมีอุบายจะตัดลาภสักการะของพระศาสดา ด้วยการยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูกำจัดพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์พระศาสนาองค์สำคัญ

ในการก่อเหตุครั้งแรก พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระราชบิดาด้วยอาวุธไม่สำเร็จ พระเทวทัตต์จึงยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารด้วยการขังพระองค์ไว้ในห้องมืด และให้อดพระกระยาหาร พระเจ้าอชาตศัตรูทรงหลงเชื่อด้วยความเขลาและลงมือทรมานพระราชบิดาของตนจนเจียนตาย

แม้พระวรกายจะทรุดโทรมผ่ายผอมอย่างหนัก แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีพระชนมชีพอยู่ได้ด้วยการตั้งจิตเดินจงกรม แต่พระเจ้าอชาตศัตรูยังคงทำบาปหนักซ้ำอีกด้วยการกรีดฝ่าพระบาทของผู้เป็นบิดาบังเกิดเกล้า เพื่อมิให้พระเจ้าพิมพิสารทรงเดินจงกรมได้อีกต่อไป

ในวันที่พระโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรูลืมตาดูโลก เป็นวันที่พระองค์ทรงซาบซึ้งถึงความรักของพ่อและทรงตาสว่างจากบาปกรรมทั้งมวล แต่วันนั้นกลับเป็นวันที่พระราชบิดาทรงจากโลกนี้ไป ความผิดที่พระองค์ทรงก่อ ทำให้พระเจ้าอชาตศัตรูไม่อาจสงบใจลงได้ หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้แนะนำให้พระองค์เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังธรรมแล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูทรงซาบซึ้งในรสพระธรรมและยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะแห่งชีวิต หากพระองค์ไม่มีเคราะห์กรรมใหญ่หลวงจากการกระทำปิตุฆาต พระองค์ก็คงจะได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันตั้งแต่ครั้งนั้นแล้ว

ในช่วงบั้นปลายชีวิต กรรมได้ตามทันพระเจ้าอชาตศัตรู พระองค์ถูกพระราชโอรสปลงพระชนม์เพื่อยึดอำนาจ ผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตทำให้พระเจ้าอชาตศัตรูต้องเสวยทุกขเวทนาในนรกนานหกหมื่นปี พระองค์จึงจะได้ไปเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า (หมายถึงพระพุทธเจ้าประเภทที่ตรัสรู้เฉพาะตนเอง แต่มิได้สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม) นามว่า “ชีวิตวิเสสพุทธเจ้า”

ชีวิตของพระเจ้าอชาตศัตรูที่พลั้งพลาดทำความผิดอย่างใหญ่หลวงเพราะคบคนพาลนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้คนในโลกปัจจุบันในการเตือนใจว่า ผลพวงของการคบคนพาลนั้น อาจนำพาชีวิตตัวเองไปสู่หนทางที่มืดมน ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานยาวนานหลายหมื่นปีกว่าจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรม เช่นที่ “พระเจ้าอชาตศัตรู” ได้ประสบมาแล้ว

 

เรื่อง อิสระพร บวรเกิด


บทความน่าสนใจ

เจี๊ยบ สีหนุ่ม เชิญยิ้ม ความผูกพันพ่อลูกที่ไม่มีวันจาง

Dhamma Daily : พ่อทำผิดศีล จนแม่ต้องเป็นทุกข์ ลูกอย่างเราจะวางใจอย่างไรดี

พร 8 ข้อที่ พระอานนท์ ทูลขอพระพุทธเจ้า

เรื่องเล่าวันพระพุทธเจ้าลอยถาดลงในแม่น้ำก่อนตรัสรู้ บทความเตือนสติ จากท่าน ว.วชิรเมธี

อนาถบิณฑิกเศรษฐี บุรุษผู้มีแต่ให้

เคล็ดลับความสวยไม่สร่างของ นางวิสาขา หญิงงามแห่งพุทธสมัย

 

keyboard_arrow_up