หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระนักปฏิบัติแห่งแดนอีสาน มรณภาพอย่างสงบเมื่อวานนี้

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระนักปฏิบัติแห่งแดนอีสาน มรณภาพอย่างสงบเมื่อวานนี้ มรณภาพไปอีกรูป หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระนักปฏิบัติ อริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน เจ้าอาวาสแห่งวัดป่าศิลาพร จังหวัดยโสธร ศิษย์รุ่นแรก ๆ ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาพร จังหวัดยโสธร และลูกศิษย์หลวงตามหาบัวรุ่นอาวุโส มรณภาพละสังขาร ณ เวลา 00.45 น. ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ กุฎิกลางน้ำ ด้วยอาการปวดติดเชื้อ      หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ มีอาการอาพาธมา 1 เดือน จึงจำเป็นต้องพาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาล เพื่อให้ใกล้มือหมอ หลังจากนั้นจึงกลับมาอยู่กุฎิกลางวันจนกระทั่งมรณภาพ  รวมสิริอายุได้ 91 ปี 75 พรรษา    ประวัติ หลวงปู่บุญมี เกิดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2469 […]

การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนจาก สมเด็จโต วัดระฆัง

การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนจาก สมเด็จโต วัดระฆัง นอกเหนือจากคาถาบูชาต่าง ๆ แล้ว สมเด็จโต วัดระฆัง ยังได้สอนให้ไหว้ขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์และอานิสงส์ดังต่อไปนี้ ไหว้ครั้งแรก เพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้า น้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลก พร้อมน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้เราปฏิบัติ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ไหว้ครั้งที่สอง เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรม น้อมระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริง พร้อมน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนือง ๆ ไหว้ครั้งที่สาม เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้า ในการช่วยนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่าง พร้อมน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์ เพื่อช่วยการสานต่อศาสนา เช่น บำรุงสงฆ์ น้อมรับคำสอน ทำบุญตักบาตร และช่วยเผยแผ่ธรรม เป็นต้น ไหว้ครั้งที่สี่ เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังมีชีวิตอยู่ การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบไหว้ได้บุตรที่ดีในอนาคต อีกทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบไหว้จะเจริญ รุ่งเรือง ด้วยอานุภาพแห่งความกตัญญู ขอให้น้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริง น้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีก ทั้งในภพนี้และภพหน้า ไหว้ครั้งที่ห้า เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ ซึ่งล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษา บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมือง พึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษา สร้างสิริมงคลให้ชีวิต ขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านเหล่านั้นต้องทำเพื่อประเทศชาติ […]

ทําบุญวันเกิด ด้วย “บุญสิกขา”

ทําบุญวันเกิด ด้วย “บุญสิกขา” เมื่อพูดถึง วันเกิด คนส่วนใหญ่มักนึกถึงงานเลี้ยงฉลองและของขวัญปีนี้ลองเปลี่ยนมาทํา ”บุญสิกขา” ทำบุญวันเกิด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองกันใน วันเกิด ดีกว่า 0 0 บุญสิกขาคืออะไร บุญสิกขาเป็นการทําบุญที่ประกอบด้วยทาน ศีล และภาวนา ซึ่งมักได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่ค่อยได้ทํากันอย่างจริงจัง หากใครได้ทําบุญทั้งสามประการครบถ้วนด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ถือว่าเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียว 0 ทาน การให้สามารถให้ได้ทั้งเงิน แรงกาย การแบ่งปันสิ่งของ การช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ แล้วแต่สถานการณ์จะอํานวย 0 ศีล หมายถึงการรักษาศีล อาจเป็นศีล 5 หรือศีล 8 ก็ได้ โดยต้องทําด้วยความมีสติรู้เท่าทันกาย วาจา และใจ การรักษาศีลมีอานิสงส์มหาศาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การให้อภัยทานร้อยครั้ง ได้บุญน้อยกว่าการถือศีล 5 เพียงครั้งเดียวและการถือศีล 5 ร้อยครั้งได้บุญน้อยกว่าการถือศีล 8 เพียงครั้งเดียว ดังนั้นการรักษาศีลในวันเกิดจึงถือเป็นการทําบุญครั้งใหญ่และเป็นสิริมงคลกับชีวิต 0 ภาวนา ถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 2 […]

พญานาคอยากเป็นมนุษย์

พญานาคอยากเป็น มนุษย์ พญานาคตนหนึ่งเบื่อหน่ายนาควิมาน เบื่อหน่ายทิพยสมบัติ เบื่อหน่ายภพชาติเดรัจฉา จึงพยายามหนีจากเดรัจฉาภูมิ ด้วยการรักษาศีล เพื่อหวังได้เกิดเป็น มนุษย์ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพญานาคอยู่ตนหนึ่ง ปกครองนครบาดาลด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล และนางนาคเป็นบริวารถึงหมื่นนาง วันหนึ่งพญานาคเกิดเบื่อหน่ายร่างที่เป็นเดรัจฉา เกิดปรารถนาหาความสงบสุขจากการเสพกามคุณ นางนาคผู้เป็นพระมเหสีเห็นพระสวามีผิดแปลกไปกว่าทุกๆวัน จึงชักชวนให้เหล่านางนาคที่เป็นพระสนมเข้ามาปรนนิบัติรับใช้ พญานาคก็มีความสุขกับบรรดาพระสนมทั้งหลายไม่กี่วันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นอีก พระแท่นที่ประทับของพระอินทร์เกิดร้อนจนพระอินทร์ทนนั่งไม่ได้จึงทราบว่า พญานาคอยากบำเพ็ญบุญ จึงเสด็จสู่นครบาดาลในรูปของมนุษย์หนุ่มรูปงาม พญานาคเห็นพระอินทร์ในรูปของมนุษย์หนุ่ม จึงเกิดความคิดว่ารูปลักษณ์ดูงามกว่าร่างของนาคเป็นไหน ๆ จึงถามพระอินทร์ว่า “เราจะทำอย่างไรที่จะได้มีร่างที่งามเช่นนี้” พระอินทร์จึงตอบกลับว่า “บำเพ็ญศีลแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในภพหน้า” พญานาคทราบดังนั้นจึงตั้งใจจะขึ้นไปถือศีลบนโลกมนุษย์ พญานาคกล่าวลาพระมเหสีว่า หากตนเป็นอันตรายให้มาดูน้ำที่สระบัว ถ้าถูกมนุษย์ทำร้ายน้ำในสระจะขุ่นมัว หากถูกครุฑจับไป น้ำในสระบัวจะเป็นเดือดพล่าน และมีหมองูมาจับไปน้ำในสระจะเป็นสีแดงเลือด แล้วพญานาคก็มุ่งสู่โลกมนุษย์ อาศัยจอมปลอมเป็นที่ยึดเกาะแล้วทำสมาธิ ชาวบ้านเห็นนาคมีขดที่จอมปลอมเห็นเป็นเรื่องแปลก จึงนำเครื่องบูชา ของหอม ต่างๆมาบูชา วันต่อมามีหมองูเดินทางผ่านมาพบพญานาคเข้าจึงเข้าจับพญานาคด้วยฤทธิ์ของมนต์ แต่ตามจริงแล้วพญานาคสามารถใช้ฤทธิ์ และพิษพ่นใส่ให้หมองูตายได้ แต่พญานาคถือศีลจึงไม่คิดฆ่าใคร ยอมให้เขาจับไปโดยดี หมองูนำพญานาคออกแสดงโชว์ตามเมืองต่างๆ ได้เงินทองมากมายจนมาถึงเมืองพาราณสี พระราชาอยากชมพญานาคจึงให้หมองูเข้าเฝ้า พญานาคแสดงฤทธิ์และร่ายระบำให้พระราชาชมก็ปรากฏฝนตกลงมาเป็นเพชรพลอย เทวดาเห็นความตั้งใจของพญานาคที่บำเพ็ญศีลโดยศีลไม่ขาดมาเป็นเวลาหนึ่งเดือน พระมเหสีเห็นน้ำในสระบัวเป็นสีแดงเลือดจึงออกติดตามจนมาพบพระสวามีกำลังแสดงอยู่หน้าพระพักตร์พระราชา จึงทูลขอพระสวามีคืน พระราชาเมตตาไถ่ขอจากหมองูให้ พญานาคจำแลงร่างเป็นมนุษย์รูปงาม […]

อภิรูปนันทา บรรลุอรหันต์เพราะละจากความหลงใหลในความงาม

อภิรูปนันทา บรรลุอรหันต์เพราะละจากความหลงใหลในความงาม   อภิรูปนันทา เป็นเจ้าหญิงในวงศ์ศากยะ เป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้า ครั้งพระนางเจริญวัยมีความงามเป็นที่เลืองลือ เป็นที่หมายปองของเจ้าชายศากยะทั้งหลาย จนนำไปสู่การลอบสังหารกันในหมู่เจ้าชาย พระบิดาและพระมารดาของเจ้าหญิงเกรงว่าจะมีเจ้าชายมาสวรรคตเช่นนี้อีก จึงจัดพิธีหมั้นหมายระหว่างเจ้าหญิงอภิรูปนันทากับเจ้าชายพระองค์หนึ่ง แต่ไม่นานเจ้าชายพระองค์นั้นก็สวรรคตลง พระบิดาและพระมารดาเกรงว่าความบาดหมางในหมู่เจ้าชายจะไม่จบสิ้น เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระญาติคือที่พึ่งสุดท้าย จึงพาเจ้าหญิงอภิรูปนันทาผนวชเป็นภิกษุณี พระนางแม้จะถือเพศเป็นนักบวชแล้ว ก็ไม่ละนิสัยปุถุชนยังคงแต่งพระพักตร์และหลงใหลในรูปโฉมอยู่ พระพุทธเจ้าทรงต้องการโปรดให้เจ้าหญิงทราบถึงความจริงว่ารูปนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ วันหนึ่งวันใดในภายภาคหน้า ความงามนี้จะต้องเสื่อมหาย พระพุทธเจ้าโปรดให้จัดเวรภิกษุณีเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อฟังธรรม เจ้าหญิงอภิรูปนันทาทราบว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ติเตียนความงามว่าเป็นสิ่งไม่ดี พระนางไม่ชอบจึงพยายามหนีเวรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า จนกระทั่งวันหนึ่ง ได้ยินเหล่าภิกษุณีที่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พากันชมและยกย่องว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ไพเราะและประเสริฐเหนือสิ่งอื่นใด เจ้าหญิงอภิรูปนันทาได้ยินดังนั้นก็เกิดอยากรู้ว่าจะเป็นจริงตามที่ภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวหรือไม่ จึงแฝงกายไปในกลุ่มภิกษุณีที่ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนี้ พระพุทธเจ้าทราบว่าเจ้าหญิงอภิรูปนันทาเข้าร่วมฟังธรรมในครั้งนี้ด้วย พระองค์เนรมิตหญิงงามขึ้นมานางหนึ่ง ซึ่งมีแต่เจ้าหญิงอภิรูปนันทาเท่านั้นที่เห็น เจ้าหญิงเห็นดังนั้นถึงกับเปรยว่า นางผู้นั้นงามยิ่งกว่าเราเสียอีก นางคือใครหนอ ถึงได้เข้ามารับใช้พระพุทธเจ้า ไม่นานร่างของหญิงสาวที่งดงามราวเทพธิดาก็ค่อยๆ แก่ลง กลายเป็นหญิงชรา แล้วนางก็ล้มตัวเรา นางเป็นอัมพาตนอนจมกองอุจจาระและปัสสาวะของนางเอง แล้วนางก็สิ้นใจ ร่างของนางก็เน่ามีหนอนขึ้นเต็มไปหมด จนเหลือแต่กระดูกขาว เจ้าหญิงอภิรูปนันทาเห็นดังนั้นถึงกับบังเกิดปัญญาเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการสอน และในที่สุดพระนางก็ทราบแล้วว่าทำไมความงามจึงเป็นสิ่งไม่เที่ยง พระนางสามารถละจากความหลงใหลในความงามได้อย่างเด็ดขาด เจ้าหญิงอภิรูปนันทาจึงสำเร็จอรหันตผลทันที ที่มา : 84000.org Photo by Galen […]

ทำบุญอย่างไรให้ได้ ผลบุญมาก (และอาจได้เกิดเป็นเทวดาด้วย)

ทำบุญอย่างไรให้ได้ ผลบุญมาก (และอาจได้เกิดเป็นเทวดาด้วย) คนทั่วไปมักมีคำถามว่า ทำบุญอย่างไรจึงจะได้ ผลบุญมาก และหวังว่าผลบุญนั้นอาจส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทวดา ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจกันว่าต้องทำบุญแก่พระผู้ปฏิบัติดี ความเชื่อนี้มีอิทธิพลมากทีเดียว บางคนยอมทิ้งงานทิ้งการ ทิ้งบ้านไปตามหาพระอรหันต์เพื่อจะทำบุญแล้วจะได้บุญทันตาเห็นและได้บุญมาก แต่หากลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทวดาจากคัมภีร์ ก็จะพบว่าเทวดาส่วนใหญ่ไปเกิดในสวรรค์เพราะผลของทาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทานหรือการให้เป็นการทำบุญสำคัญที่ปรากฏในพุทธศาสนาเป็นอันดับแรก ๆ เพราะเป็นวิธีเบื้องต้นที่สอนให้คนเรารู้จักการละวางหรือบรรเทาความรักตัวเอง ให้รู้จักถ่ายโอนความรักตัวเองไปยังผู้อื่น จึงเป็นเรื่องที่อภิปรายกันอยู่เสมอว่า “ทำทานอย่างไรให้ได้ผลมากกว่า” พระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงผลของทานหลายประการ เช่นว่า ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ ผลของทานทำให้มีพร้อมด้วยของกินของใช้และบริวาร เมื่อตายไปแล้วผลของทานยังส่งให้เกิดในสวรรค์ และสูงที่สุดคือทำให้บรรลุมรรคผล ทานที่มีผลมากต้องประกอบด้วยองค์ 3 คือ 1. ไทยธรรมหรือของที่ให้ทานต้องเป็นของที่ีบริสุทธิ์ ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานหรือประกอบอาชีพที่สุจริต 2. ผู้ให้มีเจตนาบริสุทธิ์ มีศรัทธาแน่วแน่ ปราศจากความตระหนี่หรือความลังเลสงสัย 3. ผู้รับก็บริสุทธิ์ มีศีล มีคุณธรรม ทำประโยชน์แก่สังคม ในคัมภีร์ยกพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก แต่ก็อาจขยายความไปถึงคนดีทั่วไปได้ด้วย ยังมีการอธิบายเพิ่มเติมว่า “…ใช่แต่ไทยธรรมที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่ทำให้ทานมีผลมาก แท้จริงแล้วผู้ให้ยังต้องประกอบด้วยจิตเลื่อมใส และผู้รับมีคุณธรรมพร้อม เพราะฉะนั้นแม้จะเป็นข้าวสุกสักกำมือ ผ้าเก่าสักชิ้น เพียงหญ้าเครื่องปูลาด เพียงใบไม้เครื่องปูลาด เพียงสมอดองด้วยน้ำปัสสาวะ ที่ถวายในทักขิไณยบุคคลด้วยจิตที่เลื่อมใส ก็จักมีผลมาก […]

Dhamma Daily : หาก ทำการุณยฆาต สัตว์ที่ป่วยหนักจะถือเป็นบาปหรือไม่

ถาม : สุนัขที่บ้านป่วยหนักมาก ไม่สามารถขยับร่างกายได้ มีลักษณะเหมือนคนเป็นอัมพาต เห็นแล้วเป็นที่น่าเวทนามาก อยากให้เขาไปสบายไม่ต้องทุกข์ทรมาน อย่างนี้ถ้าเราคิดจะ การุณยฆาต เขา จะถือเป็นบาปไหมคะ

ฆ่าตัวตาย อย่างไรไม่บาป และเป็นบุญ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

ฆ่าตัวตาย อย่างไรไม่บาป และเป็นบุญ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี การ ฆ่าตัวตาย มีทั้งที่เป็นบาปและเป็นบุญ การฆ่าตัวตายอย่างไรเป็น “บาป” และการฆ่าตัวตายอย่างไรเป็น “บุญ” การฆ่าตัวตนของเราทํ้งที่ยังเป็น ๆ ให้ตายไปแล้วก็เข้าโลง จากนั้นขึ้นสู่เมรุ เพราะต้องการหนีปัญหาหรือหนีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง จัดว่าเป็นการฆ่าตัวตายที่เป็นบาป ที่ว่าเป็นบาป เพราะเป็นการ “สังหาร” ชีวิตของตัวเองให้แตกดับไป เป็นการตัดขั้นตอนการตายตามธรรมชาติ เพราะเมื่อใครคนใดคนหนึ่งฆ่าตัวตายในลักษณะอย่างนี้แล้ว ความทุกข์ของชีวิตก็ไม่ได้รับการแก้ไข ซ้ำยังเป็นการสร้างทุกข์อันใหญ่หลวงเอาไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลังต้องมาแบกรับ เมื่อฆ่าตัวตายไปเพราะต้องการหนีปัญหานั้น กิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ได้รับการขจัดให้สิ้นไป ถึงแม้ตัวจะตายไปแล้วในชาตินี้ แต่ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่รู้จบสิ้น จิตของคนที่ฆ่าตัวตายไปแล้วนั้น กล่าวกันว่า กว่าจะวิวัฒนาการมาเป็นคนได้ใช้เวลานานแสนนานจนไม่อาจคำนวณเป็นวันเวลาของมนุษย์ได้ ดังนั้นการฆ่าตัวตายจึงเท่ากับเป็นการปฏิเสธอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ จิตซึ่งสูงอยู่แล้วจึงกลายเป็นจิตที่เสื่อมคุณภาพ เป็นเหตุให้จิตดวงนั้นต้องไปเรียนรู้กระบวนการ”วิวัฒน์”ใหม่อีกหลายล้านชาติภพ เพื่อที่จะได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งในชาติภพไหนก็ไม่อาจรู้ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า จิตของคนที่ฆ่าตัวตายต้องไปเทคคอร์สใหม่เพื่อสั่งสมคุณภาพจิตให้สูงขึ้นมาทีละน้อย ๆ จนกว่าจะสูงมากพอที่จะได้เวียนกลับมาเกิดในอัตภาพของมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า กว่าที่คนคนหนึ่งจะได้อัตภาพกลับมาเกิดเป็นคนนั้นใช้เวลานานแสนนาน ทรงอุปมาไว้ว่า มีมหาสมุทรแสนกว้างใหญ่ไพศาลอยู่แห่งหนึ่ง มองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่ง ใต้มหาสมุทรแห่งนั้นมี “เต่า” ตาบอดอยู่ตัวหนึ่ง และเหนือผิวมหาสมุทรแห่งนั้นมี “ห่วง” อยู่อันหนึ่ง ร้อยปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำครั้งหนึ่ง […]

นางฟ้าถวายผ้าบังสุกุลพระอนุรุทธะ

นางฟ้าถวาย ผ้าบังสุกุล พระอนุรุทธะ ด้วยบุญแต่ชาติปางก่อน ทำให้นางฟ้าชาลินีพบกับพระสวามีของนางอีกครั้ง แต่ครั้งนี้นั้นนางจะสมหวังหรือไม่ ติดตามได้ในเรื่อง… นางฟ้าถวาย ผ้าบังสุกุล พระอนุรุทธะ ครั้งพระอนุรุทธะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว พำนักอาศัยปลีกวิเวกในป่านอกเมืองแห่งหนึ่ง ในเขตแคว้นโกศล นางฟ้านางหนึ่งนามว่า “ชาลินี” ผ่านมาในป่านี้ได้พบพระอนุรุทธะก็จดจำได้ว่าพระองค์คือพระสวามีของนางเมื่อในอดีตชาติ นางฟ้าชาลินีพยายามให้พระเถระระลึกถึงชาติก่อนที่เคยเป็นสามีภรรยากัน พระเถระจึงกล่าวว่า “นางเทพธิดาผู้ขลาดเขลา สังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดแล้วย่อมดับไป การระงับสังขารเท่านั้นคือความสุข บัดนี้เรากลับไปอยู่ร่วมกับเจ้าเฉกเช่นแต่ก่อนมิได้ ตัณหาไม่ต่างจากตาข่ายที่ลัดเราไว้ การเวียนว่ายตายเกิดไม่มี ภพใหม่ก็ย่อมไม่มีอีกแล้วเช่นกัน” นางฟ้าทราบทันทีว่าพระเถระบรรลุอรหันตผลแล้ว คงยากที่จะกล่อมจูงใจให้กลับไปเป็นดั่งวันวาน นางจึงกราบลาแล้วกลับไปยังวิมานของนาง แต่นางก็ยังไม่ตัดขาดจากพระอนุรุทธะอย่างสิ้นเชิง วันหนึ่งพระอนุรุทธะกำลังแสวงหาผ้าบังสุกุลจากเพื่อนำมาย้อมทำเป็นจีวร นางฟ้าชาลินีทราบจึงเนรมิตผ้าทิพย์ขึ้นมา 3 ผืน ตั้งใจจะถวายพระเถระ แต่แกรงว่าพระเถระจะไม่รับ นางจึงนำไปซุกไว้ในกองฝุ่น แล้วจัดชายผ้าให้พ้นออกมาหน่อย เพื่อให้พระเถระสังเกตเห็นว่ามีผ้าอยู่ตรงนี้ พระอนุรุทธะเห็นชายผ้าของผ้าผืนหนึ่งโผล่ออกมา ก็ค้นและปัดฝุ่นออก พบว่าเป็นผ้าผืนดีที่มีคนทิ้งไว้ จากนั้นท่านจึงนำผ้าทิพย์ทั้ง 3 ผืนนี้ไปย้อมสีทำเป็นวีจร   หนังสือ พระอนุรุทธะ มหาสาวกผู้เป็นเลิศทางด้านทิพยจักษุ  เรียบเรียงโดย น.ชนินาถ Photo by photo-nic.co.uk […]

พญากวางผู้เสียสละ นิทานธรรมะสอนใจการเป็นผู้นำที่เสียสละ

พญากวาง ผู้เสียสละ นิทานธรรมะสอนใจการเป็นผู้นำที่เสียสละ นิทานธรรมะสะท้อนบทบาทของหัวหน้าที่ดี พญากวางทอง ผู้เสียสละ ชีวิตของตนเพื่อบริวาร จนพระราชาต้องเลิกล่มการล่าสัตว์ ซึ่งเป็นการละเล่นโปรดของพระองค์ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระราชาพระองค์ปกครองเมืองมิถิลา ทรงโปรดการล่าสัตว์มาก ข้าราชบริพารก็อยากเอาพระทัยพระองค์จึงต้อนกวางเข้ามาภายในพระอุทยาน พระราชาก็ทรงล่ากวางอย่างสนุกสนาน พญากวางเห็นบริวารของตนต้อนมาเพื่อให้พระราชาทรงสังหาร จึงตามบริวารมาด้วย ขณะที่พระราชาจะทรงหอกพุ่งไปยังกวางตัวหนึ่ง พญากวางก็วิ่งเข้ามารับหอกนั้นไว้ พระราชาทอดพระเนตรแล้วทรงเข้าไปสังเกตอาการของพญากวาง พระราชาทรงแปลกพระทัยที่มีกวางตัวหนึ่งสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือกวางอีกตัวหนึ่ง พระราชาให้บริวารพยาบาลพญากวางจนดีขึ้น จึงสนทนากับพญากวาง พญากวางทูลว่า “ข้าแต่พระราชา ข้าเป็นหัวหน้าของกวางทั้งหลายในป่าแห่งนี้ ข้าคงทนไม่ได้ที่บริวารของข้าต้องมาตายเช่นนี้ ข้าสละชีวิตของข้าเอง ดีกว่ามีชีวิตอยู่รอดแล้วทุกข์ทรมานเพราะความเสียใจ” พระราชาสดับแล้วถึงกลับซาบซึ้งในพญากวาง แล้วตรัสว่า “ข้าจะไว้ชีวิตเจ้า บริวารของเจ้า รวมทั้งสัตว์ทั้งหลายบนท้องฟ้า ในป่า และในน้ำ ข้าไม่อยากให้มีใครต้องมาตายแทนกันเช่นนี้อีกแล้ว” พระราชาประกาศเป็นคำสัตย์ เหล่าสัตว์ทั้งหลายพากันยินดี เพราะความเสียสละของพญากวาง ทำให้พระราชาผู้คลั่งการล่าสัตว์ กลับพระทัยล่มเลิกการละเล่นนี้เสีย ที่มา : 84000.org Photo by Jamie Street on Unsplash บทความน่าสนใจ ครอบครัวที่ปราศจากหยาดน้ำตา นิทานธรรมะสะท้อนความจริงของโลก สุวรรณสาม ดาบสน้อยยอดกตัญญู […]

เจ้าหญิงเชนตา บวชเพราะหนีภัย

เจ้าหญิงเชนตา บวชเพราะ หนีภัย เชนตา เป็นเจ้าหญิงในเมืองเวสาลี ครั้งพระนางเจริญวัยมีความงามเป็นที่เลืองลือ เป็นที่หมายปองของเจ้าชายฉิจฉวีทั้งหลาย จนนำไปสู่การลอบสังหารกันในหมู่เจ้าชาย และบวชเพื่อ หนีภัย พระบิดาและพระมารดาของเจ้าหญิงเกรงว่าจะมีเจ้าชายมาสวรรคตเช่นนี้อีก จึงจัดพิธีหมั้นหมายระหว่างเจ้าหญิงเชนตากับเจ้าชายพระองค์หนึ่ง แต่ไม่นานเจ้าชายพระองค์นั้นก็สวรรคตลง พระบิดาและพระมารดาเกรงว่าความบาดหมางในหมู่เจ้าชายจะไม่จบสิ้น เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระญาติคือที่พึ่งสุดท้าย จึงพาเจ้าหญิงเชนตาไปผนวชเป็นภิกษุณี พระนางแม้จะถือเพศเป็นนักบวชแล้ว ก็ไม่ละนิสัยปุถุชนยังคงแต่งพระพักตร์และหลงใหลในรูปโฉมอยู่ พระพุทธเจ้าทรงต้องการโปรดให้เจ้าหญิงทราบถึงความจริงว่ารูปนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ วันหนึ่งวันใดในภายภาคหน้า ความงามนี้จะต้องเสื่อมหาย พระพุทธเจ้าโปรดให้จัดเวรภิกษุณีเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อฟังธรรม เจ้าหญิงเชนตาทราบว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ติเตียนความงามว่าเป็นสิ่งไม่ดี พระนางไม่ชอบจึงพยายามหนีเวรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า จนกระทั่งวันหนึ่ง ได้ยินเหล่าภิกษุณีที่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พากันชมและยกย่องว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ไพเราะและประเสริฐเหนือสิ่งอื่นใด เจ้าหญิงเชนตาได้ยินดังนั้นก็เกิดอยากรู้ว่าจะเป็นจริงตามที่ภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวหรือไม่ จึงแฝงกายไปในกลุ่มภิกษุณีที่ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนี้ พระพุทธเจ้าทราบว่าเจ้าหญิงเชนตาเข้าร่วมฟังธรรมในครั้งนี้ด้วย พระองค์เนรมิตหญิงงามขึ้นมานางหนึ่ง ซึ่งมีแต่เจ้าหญิงเชนตาเท่านั้นที่เห็น เจ้าหญิงเห็นดังนั้นถึงกับเปรยว่า นางผู้นั้นงามยิ่งกว่าเราเสียอีก นางคือใครหนอ ถึงได้เข้ามารับใช้พระพุทธเจ้า ไม่นานร่างของหญิงสาวที่งดงามราวเทพธิดาก็ค่อยๆ แก่ลง กลายเป็นหญิงชรา แล้วนางก็ล้มตัวเรา นางเป็นอัมพาตนอนจมกองอุจจาระและปัสสาวะของนางเอง แล้วนางก็สิ้นใจ ร่างของนางก็เน่ามีหนอนขึ้นเต็มไปหมด จนเหลือแต่กระดูกขาว เจ้าหญิงเชนตาบังเกิดปัญญาเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการสอน และในที่สุดพระนางก็ทราบแล้วว่าทำไมความงามจึงเป็นสิ่งไม่เที่ยง พระนางสามารถละจากความหลงใหลในความงามได้อย่างเด็ดขาด เจ้าหญิงอภิรูปนันทาจึงสำเร็จอรหันตผลทันที ที่มา : 84000.org Photo by […]

3 คนดังสุดน่ารัก กตัญญูรู้คุณ ต่อบุพการีและผู้อื่น

3 คนดังสุดน่ารัก กตัญญูรู้คุณ ต่อบุพการีและผู้อื่น 3 คนดังแห่งวงการบันเทิงโพสต์ภาพและเขียนแคปชั่นแสดงการมีความ กตัญญูรู้คุณ บางท่านอาจกล่าวถึงหรือแสดงกตัญญูต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ ซึ่งแสดงออกถึงการเป็นผู้รู้คุณผู้อื่น   หนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม หลายคนอาจรู้จักและคุ้นกับคุณหนึ่งในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินจากรายการ I Can See Your Voice หรือ รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีในวงการเพลงมานงนาน ล่าสุดได้โพสต์ภาพและเขียนแคปชั่นในไอจีว่า     jakkawal_1บ้านเราใกล้เสร็จแล้วนะแม่ ถึงแม้วันนี้พ่อไม่ได้อยู่กะเรา นู๋จะดูแลแม่เองนะ❤️😊😊😊🙏🏻 #หนึ่งจักรวาล #1jakkawal #ภูมิใจ #รักแม่นะ     เป็นข้อความแคปชั่นที่น่ารักและประดับใจมาก แสดงถึงความเป็นบุตรที่ดี บำรุงอุปถัมภ์พระในบ้าน (คุณแม่) ทั้งยังระลึกถึงบุพารีอีกท่านที่จากไปคือ คุณพ่อ แสดงให้เห็นว่าแม้บุพการีอีกท่าน ถึงจะจากไปแล้ว ลูกคนนี้ก็ยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอเพราะมีคุณความดีต่อกัน พร้อมกับบ้านหลังใหม่ที่จะนำพระในบ้าน (คุณแม่) มาเลี้ยงดูและอยู่ร่วมกันที่กำลังจะเสร็จในไม่ช้านี้   ขอบคุณภาพและข้อมูลจากไอจี หนึ่ง จักรวาล   […]

“อาตมามิได้มีปาฏิหาริย์” : เรื่องเล่าจากการธุดงค์ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

“อาตมามิได้มีปาฏิหาริย์” : เรื่องเล่าจากการธุดงค์ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล โดยปกติวิสัยของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ท่านไม่เคยเชื่อถือในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และไม่เคยยกย่องยอมรับในสิ่งมหัศจรรย์หรืออภินิหารใด ๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือไปจากการยึดมั่นในพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะ ซึ่งท่านก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงความมั่นคงในพระรัตนตรัยของท่านมาแล้วหลายครั้งหลายครา ผ่านทางกาย วาจา ใจของท่าน อย่างในคราวหนึ่ง ท่านได้เดินธุดงค์ไปยังจังหวัดเลย และพักภาวนาที่ถ้ำผาบิ้ง บ้านนาแก อำเภอวังสะพุง ซึ่งเป็นสถานที่ร่ำลือในด้านความ “เฮี้ยน” อาถรรพณ์ของถ้ำผาบิ้งนั้นเป็นที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน คือเมื่อถึงยามโพล้เพล้ใกล้ค่ำจะมีเสียงพิณพาทย์ ระนาด ฆ้อง กลอง บรรเลงออกมาจากถ้ำดังกระหึ่ม พร้อมกันนั้นยังมีตัวประหลาดมองคล้ายควันดำเหาะฉวัดเฉวียนขึ้นสู่อากาศแล้วหายลับไป เป็นที่น่าหวาดหวั่นแก่ผู้พบเห็นมากนัก เมื่อชาวบ้านทราบว่าหลวงปู่ดูลย์จะไปปฏิบัติภาวนาที่วัดถ้ำผาบิ้ง ทุกคนจึงพากันทัดทานด้วยเป็นห่วงกลัวอันตราย ทว่าหลวงปู่มิได้หวาดหวั่น ด้วยต้องการไปพิสูจน์หาความจริงของสิ่งเร้นลับที่ถ้ำผาบิ้ง ตามวิสัยของศิษย์พระพุทธเจ้าซึ่งไม่กลัวความตาย หลังจากพาลูกศิษย์ไปพักปฏิบัติภาวนาที่ถ้ำผาบิ้ง ท่านจึงสังเกตดูว่า สิ่งที่ชาวบ้านร่ำลือนั้นคืออะไรกันแน่ ในที่สุดหลวงปู่จึงได้พบความจริงว่า… เมื่อถึงเวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ ค้างคาวจำนานนับหมื่นนับแสนตัวก็จะพากันบินพร่างพรูเกาะกลุ่มออกจากปากถ้ำเพื่อไปหากิน ทำให้เกิดเป็นกลุ่มควันดำบินฉวัดเฉวียนเป็นเส้นสายประหนึ่งมังกรตัวใหญ่พวยพุ่งเลื้อยขึ้นสู่อากาศ เสียงปีกค้างคาวที่กระทบกันและบินแหวกอากาศออกมาพร้อมกัน ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสลมแรง เมื่อบินผ่านร่องรูต่าง ๆ ในถ้ำจึงกลายเป็นเสียงสะท้อนสูง ๆ ต่ำ ๆ มีจังหวะจะโคนขึ้นมา ฟังดูคล้ายเสียงดนตรีพิณพาทย์ระนาดกลอง […]

Dhamma Daily : เสพข่าวเรื่องวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจนเริ่มเสื่อมศรัทธาใน พระสงฆ์ ทำอย่างไรดี

ถาม : ผมเสพข่าวเรื่องวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจนตอนนี้เริ่มเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์แล้ว ผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้เลย ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีครับ

อนุโมทนากับน้องปราบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณสู่ขวัญ บูลกุลที่บรรพชาเป็น สามเณร เมื่อเช้านี้

อนุโมทนากับ น้องปราบ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณสู่ขวัญ บูลกุลที่บรรพชาเป็น สามเณร เมื่อเช้านี้ กุลบุตรได้บวชเรียนในบวรพระพุทธศาสนาย่อมดำรงสืบทอดพระธรรมและอายุพระศาสนา น้องปราบ ลูกชายคุณสู่ขวัญ บูลกุลบรรพชาเป็น สามเณร เพื่อศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า วันนี้เมื่อราว 8.30 คุณ สู่ขวัญ บูลกุล นักแสดงหญิงเจ้าบทบาทที่ฝาก และนักอ่านข่าวมืออาชีพ เซเลบสุดฮอตจากนิตยสารแพรว ได้โพสต์ภาพของตนและน้องปราบที่กำลังเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสามเณรในวันนี้ คุณแม่สู่ขวัญ เซเลบคนดังของเราสุดตื้นตันที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องปราบ จะบวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาธรรมะและสืบทอดพระพุทธศาสนา ซีเคร็ตขอร่วมอนุโมทนาในการบรรพชาสามเณรของน้องปราบในโอกาสนี้ด้วยค่ะ     พระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสให้เด็กสามารถบวชเพื่อศึกษาหลักธรรมของพระองค์ได้ โดยสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือ เจ้าชายราหุล (ติดตามอ่านได้ที่ พระราหุล บุตรผู้คู่ควรแก่บิดา ) พระโอรสของพระองค์เอง ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวถึงเด็กที่บวชในพระพุทธศาสนาอยู่หลายคน เช่น โสปากะ (ติดตามอ่านได้ที่ โสปากะ เด็กน้อยผู้รอดพ้นจากภัยด้วยพุทธบารมี )  หรือ นิโครธ พระนัดดาของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งกลายมาเป็นพระอาจารย์และผู้ที่ทำให้พระเจ้าอโศกทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา ( ติดตามอ่านได้ที่ สามเณรนิโครธ หลานผู้เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช ) แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถศึกษาธรรมะของพระองค์ได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเว่าต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีศักยภาพพอสำหรับการบรรลุธรรม แต่เด็กน้อยก็สามารถศึกษาธรรมะของพระองค์ได้ สามเณรบางรูปในสมัยพุทธกาลบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มี เช่น […]

ภิกษุณีเจิงคอม สตรีผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์

ภิกษุณีเจิงคอม สตรีผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์ “หากจะให้เล่าเรื่องราวชีวิตของข้าพเจ้า คงจะต้องใช้เวลานานมากทีเดียว เพราะข้าพเจ้าผ่านชีวิตมากว่า 80 ปีแล้ว” ภิกษุณีเจิงคอม พระธรรมาจารย์อาวุโสแห่งหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส เปรยด้วยรอยยิ้ม น้ำเสียงที่ให้สัมภาษณ์นุ่มนวลทว่าหนักแน่น “ข้าพเจ้าเกิดในเมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1938 เป็นลูกคนที่ 8 จากทั้งหมด 9 คน ทั้งพ่อและแม่ของข้าพเจ้าต่างชอบช่วยเหลือคนยากคนจน ทั้งการมอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้และการสร้างอาชีพให้ชาวไร่ชาวนา พ่อมักสอนลูก ๆ เสมอว่าไม่ให้เอาเปรียบชาวนาที่ยากจน เพราะเงินเพียงไม่กี่ด่องของเรา อาจหมายถึงเงินที่เขาเอาไปเลี้ยงครอบครัว” ราวกับว่าความเมตตาอารีนี้จะสามารถส่งผ่านได้ทางสายเลือด เพราะภิกษุณีเจิงคอมก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกัน “ข้าพเจ้าเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยไซ่ง่อนตามความประสงค์ของพ่อ แต่สิ่งที่ดึงดูดข้าพเจ้ามากกว่ากลับเป็นการทำงานช่วยเหลือคนยากไร้ในสลัมใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย สลัมแห่งนี้ตั้งอยู่ในสุสานร้างของชาวฝรั่งเศส ความเป็นอยู่ของคนในสลัมค่อนข้างแร้นแค้น แต่ละครอบครัวอาศัยอยู่บนหลุมฝังศพที่มีพื้นที่ไม่มากนัก “ทุกช่วงพักกลางวัน หลังจากเสร็จงานในห้องวิจัย ข้าพเจ้าจะรีบไปที่สลัมเพื่อใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงกับเพื่อนใหม่ในสลัม รับฟังเรื่องราวความยากลำบากของพวกเขาก่อนจะกลับมาเรียนต่อ ข้าพเจ้าไม่เคยเหนื่อยกับการทำเช่นนี้ แต่กลับรู้สึกสุขใจเสียมากกว่า ทั้งยังคิดด้วยซ้ำว่าจะทำอย่างไรให้เด็ก ๆ ในสลัมมีความสุข “ข้าพเจ้าเริ่มต้นเรี่ยไรข้าวสารและเงินจากคนร่ำรวย เพื่อนำมาช่วยเหลือคนในสลัม หลายคนถามว่าทำไมข้าพเจ้าถึงไม่ใช้ความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานและหาเงินช่วยเหลือคนเหล่านี้ แต่ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีนี้ก็เพราะต้องการให้คนร่ำรวยตระหนักถึงปัญหาของคนในสลัม และเพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาในหัวใจของคนเหล่านี้ด้วย” นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว […]

ผลแห่งการเนรคุณ นิทานธรรมะให้ตระหนักรู้ถึงบุญคุณผู้อื่น

ผลแห่งการเนรคุณ นิทานธรรมะให้ตระหนักรู้ถึง บุญคุณ ผู้อื่น นิทานธรรมะเล่าเรื่องกรรมสนองคนไม่รู้ บุญคุณ ชาวนาคนหนึ่งเพียงลงอาบน้ำในสระ ผิวกายกลายเป็นขี้เรื่้อน สร้างความรังเกียจแก่ผู้พบเห็น ทำไมเขาจึงเป็นเช่นนี้หนอ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวนาคนหนึ่งเป็นชาวพาราณสี วันหนึ่งขณะที่ชาวนากำลังต้อนวัวไปกินหญ้า วัวตัวหนึ่งมันก็วิ่งเข้าไปในป่า ชาวนาวิ่งตามแต่ไม่ทันได้ดูทางก็ผลัดตกจนไปในเหว ชาวนาทรมานอยู่ในนั้นหลายวัน ขาดอาหารและน้ำ ได้แต่ร้องเสียงครวญอย่างน่าเวทนา ลิงตัวหนึ่งได้ยินจึงปีนลงมาตามเสียง ได้พบร่างของชาวนาที่อยู่ในสภาพไร้เรี่ยวแรง ลิงถามว่า “เจ้ามนุษย์ ทำไมเจ้าจึงอยู่ในสภาพเช่นนี้” “ข้าวิ่งตามวัวที่วิ่งเข้ามาป่า แล้วข้าก็ผลัดตกลงในเหวนี้ เพราะไม่ได้ระมัดระวัง” “น่าเวทนาจริงแท้ เดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้ากลับบ้านเอง แต่บ้านเจ้าอยู่ที่ใด” “ข้าเป็นชาวพาราณสี” “อืม เจ้ารอข้านะ ข้าจะปีนขึ้นไปแล้วห้อยเถาวัลย์ลงมา แล้วเจ้าก็ปีนขึ้นไป” ลิงห้อยเถาวัลย์ลงมายังชาวนา ชาวนาก็ใช้แรงเท่าที่มีค่อยปีนขึ้นไปจากพ้นปากเหว ลิงน้อยเหนื่อยสุดแรงเพราะต้องฉุกเถาวัลย์ไว้อีกฝั่ง มันจึงขอนอนหลับพัก แล้วพรุ่งนี้จะพาไปส่ง พอลิงน้อยหลับ ด้วยความหิวเป็นกำลัง ชาวนาจึงหมายจะฆ่าลิงน้อยเพื่อกินเป็นอาหาร จึงยกก้อนหินในบริเวณนั้นจะทุบหัวลิงน้อย แต่ด้วยแรงกำลังที่ไม่ค่อยจะมี ก้อนหินที่ทุ่มไปจึงไม่ทำให้ลิงน้อยถึงแก่ชีวิต ลิงน้อยตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดแล้วพร่ำว่า “เจ้าคนเนรคุณ ข้าช่วยเจ้าขึ้นมาจากเหว นี้คือผลตอบแทนของเจ้าหรือ ข้าจะไปจากเจ้าคนเนรคุณ เจ้าจนหาทางกลับเมืองเจ้าเอง” ลิงน้อยก็หายเข้าไปในป่าลึกทั้งๆที่ศีรษะยังมีเลือดไหลอาบอยู่ ชาวนายังคงอิดโรยเดินไปแบบพอทรงตัวได้ เขาเดินมาจนถึงสระน้ำ เขาก็หมายจะอาบน้ำและดื่ม […]

ชมพระประธานยิ้มรับฟ้า กราบสมเด็จฯ สวดคาถาชินบัญชร – วัดระฆังโฆษิตาราม

ชมพระประธานยิ้มรับฟ้า กราบสมเด็จฯ สวดคาถาชินบัญชร  – วัดระฆังโฆษิตาราม วัดระฆังโฆษิตาราม เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดที่อยู่ใกล้พระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงยกวัดบางหว้าใหญ่ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระสังฆราช (สี) ประทับที่วัดแห่งนี้     วัดแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยกรุงธนบุรีด้วย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ขุดพบระฆังโบราณในบริเวณบ่อเต่าหลังพระอุโบสถ เป็นระฆังที่มีเสียงดังไพเราะ รัชกาลที่ 1 ทรงขอไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต) แล้วพระราชทานระฆัง 5 ใบมาแทน จึงเป็นที่มาของชื่อวัดที่เรียกกันว่า “วัดระฆังฯ” ภายในวัดระฆังฯยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลายจุดดังนี้   พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช (สี)   ภายในประดิษฐานพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช (สี)   พระวิหารสมเด็จ   ภายในพระวิหารประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระราชาคณะ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต พรหฺมรังสี) พระพุฒาจารย์ (ม.จ.ทัด เสนีวงศ์) และพระพุฒาจารย์ (ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกูร)   ผู้ศรัทธานิยมนำหมากมาถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)   […]

keyboard_arrow_up